แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต [LL.M.]
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2553 รุ่น 2

แผน ก แบบทำวิทยานิพนธ์
แผน ข แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
1
(1/2553)
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
2
ระเบียบวิธีวิจัยกฎหมาย
3
ระเบียบวิธีวิจัยกฎหมาย
3

ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

3

ทฤษฎีกฎหมายมหาชน

3

ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

3

ทฤษฎีกฎหมายเอกชน

3
   
   
 
รวม
11
รวม
11
2
(2/2553)

กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

3

กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง

3
องค์การระหว่างประเทศ
3
องค์การระหว่างประเทศ
3
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
3
สัมมนากฎหมายระหว่างประเทศ
3
   
   
 
รวม
12
รวม
12
3
(3/2553)
กฎหมายการค้าและการลงทุนฯ
3
กฎหมายการค้าและการลงทุนฯ
3
กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
กฎหมายอาญาชั้นสูง
3
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3
กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ
3
กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
กฎหมายสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3
LAW690
วิทยานิพนธ์ (1)
3
     
         
 
รวม
15
 
รวม
12
4
(1/2554)
LAW690

วิทยานิพนธ์ (2)

3
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3
 
กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ
3
     
LAW680
สารนิพนธ์ (1)
3
     
     
 
           
 
รวม
3
 
รวม
9
5
(2/2554)
LAW690
วิทยานิพนธ์ (3)
3
LAW670
ประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
ไม่นับ
LAW690
วิทยานิพนธ์ (4)
3
LAW670
ประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
ไม่นับ
     
LAW680
สารนิพนธ์ (2)
3
         
 
รวม
6
 
รวม
3
 
รวมทั้งสิ้น
42
 
รวมทั้งสิ้น
42
**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา 
 
ค่าใช้จ่ายแบ่งตามรายภาคหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต [LL.M.]
กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2553 รุ่น 2

แผน ก แบบทำวิทยานิพนธ์
แผน ข แบบไม่ทำวิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษา
รายการ

จำนวนเงิน
รายการ

จำนวนเงิน
1
(1/2553)
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 4 วิชา รวม 11 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
33,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 4 วิชา รวม 11 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
33,000  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,000  บาท
  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา
1,000  บาท
  ค่าประกันของเสียหาย
2,000  บาท
  ค่าประกันของเสียหาย
2,000  บาท
  ค่าประกันอุบัติเหตุ
200  บาท
  ค่าประกันอุบัติเหตุ
200  บาท
  ค่าบัตรนักศึกษา
200  บาท
  ค่าบัตรนักศึกษา
200  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
       
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
52,070 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
52,070 บาท
 
         
2
(2/2553)
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
36,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
36,000  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
       
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
51,690 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
51,690 บาท
         
3
(3/2553)
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
45,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
36,000  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
       
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
60,690 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
51,690 บาท
         
4
(1/2554)
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
9,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 3 วิชา รวม 9 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
27,000  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าประกันอุบัติเหตุ
200  บาท
  ค่าประกันอุบัติเหตุ
200  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
24,890 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
42,890 บาท
         
5
(2/2554)
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าบำรุงการศึกษารายภาค
15,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 2 วิชา รวม 6 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
18,000  บาท
  ค่าลงทะเบียน 1 วิชา รวม 3 หน่วยกิตๆ ละ 3,000
9,000  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
  ค่าสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)
2,500  บาท
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
  ค่าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)
2,500  บาท
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
  ค่าอินเตอร์เน็ต
600  บาท
 
  ค่าสมาชิกวารสารวิชาการ
70  บาท
      ค่าธรรมเนียมธนาคาร
20  บาท
       
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
33,690 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
29,690 บาท
 
 
 

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
    223,030.-
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
             228,030.-
**หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาคการศึกษา