หลักการเขียนภาษาอังกฤษ:
การใช้คำ การเขียนประโยค ย่อหน้า และข้อความต่อเนื่อง


Back :: Next

Summary, Paraphrase, and Synthesis Writing
(การเขียนสรุปความ ถอดความ สังเคราะห์)

                การเขียนสรุปความ (summary) ถอดความ (paraphrase) สังเคราะห์ (synthesis)
เป็นส่วนสำคัญในการเขียนทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลการวิจัย และ
การอภิปรายผลการวิจัย

1. การเขียนสรุปความ (Writing a Summary)

       1.1. ความสำคัญ
                ในการเขียนบทความทางวิชาการ อาจต้องสรุปย่อแนวคิดจากตำราหรืองานวิจัยเพื่อนำเสนอในส่วนทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนการอภิปรายผล การย่อความจึงมีความสำคัญยิ่ง เป็นการสกัดเอาแต่แก่นเนื้อหาของข้อความมานำเสนอ
                การเขียนสรุปความ หรือสรุปย่อเป็นการเขียนเฉพาะเนื้อหาที่สำคัญที่เป็นความคิดหลัก และเขียนด้วยภาษาของผู้เขียนบทความ   เป็นการย่อเนื้อหาที่ยาวให้สั้นลงกว่าเดิมและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การเขียนสรุปย่อที่ดีแสดงว่าผู้เขียนเข้าใจเนื้อหานั้นๆ   และต้องอ้างอิงเสมอ

       1.2. วิธีการเขียนสรุปความ
ขั้นตอนที่เป็นประโยชน์การเขียนสรุปความมีดังนี้

 1. อ่านเนื้อหาอย่างละเอียด
 2. ระบุวัตถุประสงค์
 3.            - วัตถุประสงค์ของข้อความ เช่นเพื่อให้ข้อมูล เพื่อโต้แย้ง
             - วัตถุประสงค์ของการย่อของผู้เขียนบทความ
             - การสรุปย่อนี้เพื่อสนับสนุนประเด็นของผู้เขียนบทความหรือไม่
             - การสรุปย่อนี้กระทำเพื่อวิจารณ์งานที่สรุปย่อนั้นก่อนที่จะนำไปสู่ประเด็นหลัก
  ของผู้เขียนบทความ

 4. เลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้เขียนบทความต้องการนำเสนอ
 5. หาความคิดหลัก อะไรสำคัญที่สุด
 6.            -  อาจจะพบความคิดหลักใน  topic sentence
             -  จำแนกความคิดหลักกับข้อมูลสนับสนุน
             -  นำความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของย่อหน้ามาใช้ 
             -  ตัดรายละเอียด ตัวอย่าง ข้อมูลที่ไม่สำคัญ เรื่องเล่า การขยายความ ข้อมูล ออก

 7. หาคำเหมือน สำหรับคำหรือกลุ่มคำ แต่อย่าเปลี่ยนศัพท์ทางวิชาการและศัพท์เทคนิค
 8. เปลี่ยนโครงสร้างของประโยค
 9.             - ระบุความหมายของความสัมพันธ์ของคำและความคิดว่าเป็นไปในทางใด เป็นเหตุเป็นผล
  ทั่วไป เปรียบเทียบ  แล้วแสดงออกด้วยวิธีที่ต่างไป
             - ปรับไวยากรณ์ของข้อความ เรียงลำดับคำและประโยคใหม่ เปลี่ยน nouns เป็น verbs, adjectives เป็น  adverbs   แบ่งประโยคยาว รวมประโยคสั้นเข้าด้วยกัน
             - ทำให้ข้อความอ่านง่ายขึ้น ปรับประโยคซับซ้อน   ปรับ complex sentences เป็น simple sentences, simple sentences เป็น phrases, phrases เป็น single words

 10. เขียน ความคิดหลักในประโยคสมบูรณ์  รวบรวมโน้ตย่อเป็นข้อความต่อเนื่อง  ใช้ conjunctions และ  adverbs เช่น  'therefore', 'however', 'although', 'since', เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของความคิด
 11. ตรวจสอบงานเขียนสรุปย่อ ดังประเด็นต่อไปนี้

                       - วัตถุประสงค์ชัดเจน ความหมายเหมือนเดิม
                       - ลีลาการเขียนเป็นของผู้เขียนบทความ
                       - อ้างอิงงานที่นำมาสรุป

 

    Top

Back :: Next